El treball en equip en entorns virtuals

Desenvolupament metodològic
  • Montse Guitert

     Montse Guitert

    Doctora en Ciències de l'Educació i especialista en noves tecnologies per la Universitat de Barcelona (1995). Actualment, és directora de l'Àrea de Capacitació Digital de la UOC. Professora de la UOC des dels seus inicis (1995) i coordinadora de l'assignatura Multimèdia i comunicació. Professora del doctorat de Societat de la Informació i dels màsters d'Educació i TIC i de Programari lliure de la UOC. Professora a la Universitat Ramon Llull, de la Facultat de Psicologia i Pedagogia, de l'Escola de Professors Blanquerna i del màster de Bioètica.

    La seva investigació se centra en l'àrea de tecnologia educativa i l'aprenentatge virtual (e-learning), i més concretament en el treball cooperatiu en entorns virtuals, en formació del professorat virtual, en materials didàctics multimèdia i en capacitació digital, on ha liderat alguns projectes. Membre del grup d'investigació consolidat FINT (formació, innovació i noves tecnologies) de la Universitat de Barcelona.

    Ha publicat diferents articles i ha participat en congressos i workshops internacionals en la seva àrea de coneixement.

  • Ferran Giménez

XW08_04506_01273
Primera edició: setembre 2008
© Montse Guitert i Ferran Giménez
Tots els drets reservats
© d'aquesta edició, FUOC, 2008
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Realització editorial: Eureca Media, SL
Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.